Saturday, June 13, 2015

زندگیت را خودت می نوازی,بزودی خواهی فهمید مهم نیست,چند نفر مهمان موسیقی زندگیت می شوند


زندگیت را خودت می نوازی

بزودی خواهی فهمید
مهم نیست چند نفر مهمان موسیقی
زندگیت می شوند
مهمان ها ، می آیند و می روند
و فقط خودت تا آخر شنونده ی
خودت خواهی ماند
یادت باشد مهم این است طوری
بنوازی كه تا آخر از این موسیقی
لذت ببری، و بلند شوی و برای
خودت دست بزنی

http://myfacefly.com/sitemap.xml

No comments:

Post a Comment